Algemene verkoopsvoorwaarden - Goossens Keukens

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten tussen Goossens Keukens N.V. (hierna “de verkoper”) en elke natuurlijke of rechtspersoon, contractspartij van de verkoper (hierna “de klant”). De klant ziet bij deze af om zich te beroepen op eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

1.2. Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden afgeweken mits een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de verkoper.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zouden blijken, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen die van kracht blijven.

1.4. Voor het aangaan van de overeenkomst gaat de klant akkoord met de inhoud van de huidige algemene voorwaarden. De klant verklaart de inhoud van de huidige algemene voorwaarden te verstaan.

Artikel 2 – Offerte, bestelling en leveringstermijn

2.1. De voorwaarden en prijzen vermeld op een offerte hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Een bestelling is slechts geldig als ze uitdrukkelijk is aanvaard door de verkoper. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling.

2.3. De prijzen zijn 12 maanden geldig vanaf de besteldatum vermeld op de bestelbon tenzij anders op de bestelbon is overeengekomen.

2.4. De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het ogenblik van de bestelling. De verkoper zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De klant erkent dat –tenzij anders is overeengekomen door middel van een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige vermelding op de bestelbon dat de leveringsdatum een essentieel element uitmaakt voor de totstandkoming van de overeenkomst- deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van de indicatieve leveringstermijn door de verkoper zal geen aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot een recht op schadevergoeding.

Artikel 3 – Betaling

3.1. Ten laatste 14 dagen voor de plaatsingsdatum dient 90% van de overeengekomen som te worden overgeschreven op onze rekening. De plaatsing zal niet doorgaan indien dit niet betaald is. Het restbedrag van 10% moet betaald worden bij plaatsing en dit per overschrijving of contant (indien het restbedrag lager is dan 3.000 euro) aan onze monteur(s). Indien de werken op de dag(en) van plaatsing niet volledig klaar zouden zijn, heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van die 10% nog niet af te rekenen. Het openstaande bedrag mag echter nooit hoger zijn dan de waarde van de nog uit te voeren taken. Het restbedrag dient u dan op de dag van afwerking te voldoen per overschrijving of contant (bij kleine bedragen) te overhandigen aan onze monteur(s). Bij niet-betaling heeft de verkoper en de monteur het recht om zonder verdere verwittiging de uitvoering van de werken of de leveringen te staken totdat de volledige betaling wordt bekomen. Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding aan de klant..

3.2. De verbintenissen van de verkoper zijn eveneens opgeschort wanneer de klant in gebreke blijft eerdere vervallen facturen te betalen. Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding aan de klant.

3.3. Ingeval van laattijdige betaling van de prijs of een deel ervan is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 10% gerekend vanaf de factuurdatum tot de dag van de effectieve betaling alsmede en evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 150. Dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van onzentwege worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.

Artikel 4 – Annulatie van de bestelling

4.1. Indien de klant afziet van de bestelling en de keuken is nog niet in productie genomen, dan is hij een schadevergoeding van 25% van het totale bedrag van de bestelling verschuldigd aan de verkoper en dit met een minimum van € 100. De koper erkent en aanvaardt dat voormelde schadevergoeding overeenstemt met de reële kosten van de verkoop en met de gederfde winsten van de verkoper. In afwijking daarvan heeft de koper bij bestelling van een uitgeruste keuken het recht om zijn bestelling op te zeggen, op voorwaarde dat deze opzegging te goeder trouw gebeurt en binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de datum van ondertekening van de bestelbon. Deze opzegging moet gebeuren per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Goossens Keukens N.V. en per mail. Wanneer er reeds een opmeting heeft plaatsgevonden worden er kosten (opmeting en technisch plan) aan de klant gefactureerd. Dit met een minimum van 10%. Na afloop van deze termijn zullen de bepalingen van de vorige alinea worden toegepast.

4.2. Indien de bestelde goederen of diensten specifiek op maat van de klant werden gemaakt en deze reeds gedeeltelijk dan wel volledig in productie zijn genomen dan wel geproduceerd zijn, heeft de verkoper de keuze om ofwel de gedwongen uitvoering in rechte te eisen dan wel een volledige betaling te vorderen van het integrale bedrag van de overeenkomst.

Artikel 5 – Overdracht van eigendom – Overdracht van risico’s

5.1. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs (inclusief alle toebehoren). Zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd.

5.2. Vanaf de plaatsing/levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in opdracht van de verkoper geschiedt.

Artikel 6 – Plaatsing/Levering

6.1. De levering van een keuken moet plaatsvinden in een schone, droge, verwarmde, afgesloten ruimte om elke beschadiging en diefstal te voorkomen. Bij bestelling van een ingerichte keuken of ingemaakte kast kan de leveringsdatum door de koper worden uitgesteld zolang onze leverancier nog niet is gestart met de productie. Voormelde productie start zes weken voor de plaatsingsdatum die met de klant is overeengekomen. Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten bedragen 250 € per begonnen week opslag.

6.2. Bij verkoop van een ingerichte keuken met plaatsing geldt de prijs die voor deze dienst op het ogenblik van de verkoop werd vastgesteld voor plaatsing op een voorbereide werf, d.w.z. een werf gekenmerkt door stevige, loodrechte en haakse muren, een effen en droge vloer en de aanwezigheid van een operationele water-, gas- en elektriciteitsaanvoer op de plaatsen vermeld op het technisch plan, evenals een afvoer voor water en afzuigkap. Aangezien voornoemde installaties (water, gas, elektriciteit) uitdrukkelijk geacht worden conform te zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen, ontslaat de klant de verkoper van alle aansprakelijkheid. De verkoper sluit zelf de elektrische huishoudtoestellen aan als dit vooraf is overeengekomen, en dit alleen op bestaande en conforme installaties. Met aansluiting wordt de indienststelling van de toestellen bedoeld. Bij deze aansluiting zijn elektriciteits- en loodgieterswerken, schrijnwerk, afstellingen of andere werken die nodig zijn voor de indienststelling dus niet inbegrepen.

6.3. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant de goederen af te halen binnen een periode van 3 weken, te rekenen vanaf de mededeling door de verkoper dat de goederen ter beschikking van de klant zijn. Na het verstrijken van deze termijn is de verkoper gerechtigd opslagkosten aan te rekenen aan de klant.

Artikel 7 – Klachten

7.1. De goederen worden geacht te zijn aanvaard door de klant binnen de twee werkdagen na plaatsing/levering behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die per aangetekend schrijven aan ons wordt verzonden binnen de hoger vermelde termijn (poststempel aangetekende verzending geldt als bewijs). Plaatsing of incorporatie houdt definitieve aanvaarding in. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken; dat wil zeggen alle gebreken die de koper op het ogenblijk van de levering of gedurende de volgende 2 kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtig en ernstige controle en in bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de apparaten.

7.2. Indien er betwisting bestaat over de conformiteit van de levering, heeft de verkoper het recht om binnen een termijn van 2 maanden alsnog de bestelde goederen, of desgevallend andere goederen, naar keuze van de klant, te leveren, zonder dat enige schadevergoeding is verschuldigd wegens laattijdigheid.

7.3. De klant heeft een schadebeperkingsplicht en dient derhalve de nodige maatregelen te nemen om verdere schade in te dijken.

7.4. De verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte of morele schade of derving van het genot.

Artikel 8 – Prijzen

8.1. Alle prijzen zijn in euro exclusief BTW en andere taksen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

8.2. Transportkosten en transportverzekering zijn nooit inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 9 – Protest van facturen

Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren verstuurd binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum (de poststempel geldt als bewijs).

Artikel 10 – Ontbinding

De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van de kennisgeving van haar beslissing bij aangetekende brief aan de klant in geval van:

a) Ingeval van wanprestatie door de klant uit hoofde van huidige overeenkomst;
b) Ingeval van overmacht, wanneer de toestand van overmacht langer dan één maand aanhoudt;
c) Indien de bestelde goederen niet langer in de handel verkrijgbaar zijn of niet meer geproduceerd worden;
d) Indien de klant het faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen.

Artikel 11 – Borgstelling

De ondertekenaar van een bestel- of afhalingsbon die handelt voor rekening van een andere persoon stelt zich hoofdelijk en ondeelbaar borg voor de persoon in wiens naam hij handelt.

Artikel 12 – Bevoegdheid – Toepasselijke wetgeving

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd. Het Belgisch recht is toepasselijk.

Artikel 13 – Waarborg`en en garantie

13.1. De verkoper biedt een fabrieksgarantie van 10 jaar op elk gebrek van het meubilair van haar uitgeruste keukens. Met meubilair bedoelen we meubels (kastelementen en fronten), scharnieren en lades. Het arbeidsloon en de verplaatsing verbonden aan deze garantie op het meubilair worden gedurende 5 jaar gegarandeerd. 

De garantie dekt in geen geval schade veroorzaakt door vocht noch het uitzetten van werkbladen, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een verkeerde plaatsing. Zo kan de garantie niet ingeroepen worden voor vochtschade die bijvoorbeeld het gevolg is van het niet vervangen van de siliconendichtingen (aanbevolen om de 3 jaar, door de koper zelf uit te voeren). Deze garantie gaat in op de dag waarop de keuken geleverd wordt. De garantie dekt geen slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerde montage door de klant, onaangepaste reiniging, krassen, schokken of breukschade door ongevallen. Omdat de verkoper u niet kan garanderen dat de onderdelen van uw keuken nog 10 jaar tot het gamma van onze leverancier zullen behoren, biedt de verkoper dan een gepaste alternatieve oplossing aan. In afwijking van deze garantie geldt voor de showroomkeukens een garantie van twee jaar, die ingaat op de leveringsdatum. Voor de andere goederen (elektrische huishoudtoestellen, kranen, filters, lampen, …) geldt de fabrieksgarantie. Accessoires zijn uitgesloten van garantie. Voor haar ingemaakte kasten biedt de verkoper een garantie van 2 jaar op meubelen en 10 jaar op losse stukken. 

Ingeval van productiefout, zal de verkoper het goed vervangen door een identiek of gelijkaardig goed zonder dat de klant aanspraak kan maken op eender welke schadevergoeding. De productiefout zal door de klant per aangetekende brief moeten worden gemeld aan de verkoper binnen de bovengenoemde termijn. Zo niet vervalt het recht op waarborg. 

De verkoper is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde goederen of diensten, ongeacht of de schade is veroorzaakt aan de klant, aan zijn goederen of aan derde, zelfs in de waarborgperiode. 

13.2. Fabrieksgarantie door de leveranciers toestellen / bladen. In geval van faling bij een van deze leverancier kan Goossens Keukens nooit aansprakelijk gesteld worden om deze garantie over te nemen. Goossens keukens gaat er wel alles aan doen om een gepaste oplossing te vinden. Met een wettelijke 2 jaar garantie door de leverancier.